Kontakti

icons-011

Kadri Zeka, 10 000 Prishtinë
Republika e Kosovës

icons-02

+377 0 45 555 038
+377 0 45 999 953
+377 0 45 999 954
+386 0 49 147 688

icons-03

info@leonigroup.net
www.leonigroup.net