Kontakti

icons-011

Kadri Zeka, 10 000 Prishtinë
Republika e Kosovës

icons-02

+383 45 555 038
+383 45 999 953
+383 45 999 954
+388 49 147 688

icons-03

info@leonigroup.net
www.leonigroup.net